Home » ผู้สูงอายุเตรียมเฮ ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่ม
ผู้สูงอายุเตรียมเฮ ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่ม

เบี้ยผู้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งของการชดเชยทางการเงินที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้หรือการเลี้ยงชีพในวัยที่ผู้สูงอายุมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

บางครั้งเบี้ยผู้สูงอายุเป็นการเสนอช่วยเหลือในการใช้จ่ายสำหรับค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในกิจวัตรประจำวันอื่นๆ เป็นต้น

บางประเทศมีโครงการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุที่รัฐบาลมอบเบี้ยผู้สูงอายุให้แก่กลุ่มเป้าหมายนี้เพื่อช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมได้ดียิ่งขึ้น

โดยเบี้ยผู้สูงอายุมักจะเป็นการสนับสนุนทางการเงินที่สำคัญในการพัฒนาสวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน

กรมบัญชีกลางจะเริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

โดยจะจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา 100 บาทต่อเดือน ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2567 โดยแบ่งการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยกำหนดการจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนผู้สูงอายุในสังคมและการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีรายได้น้อยในชุมชนไทย

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถโอนเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น
  • ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ

การโอนเงินผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีพร้อมเพย์เป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้รับเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการดังกล่าว และช่วยให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุในสังคมได้อย่างเหมาะสม

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC (Electronic Know Your Customer) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน (KYC)

โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการนี้ ผ่านวิธีการที่มีความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ เพื่อให้การยืนยันตัวตนเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับทั้งธนาคารและลูกค้า