Home » หุ้นคืออะไร สาระสำคัญรู้ก่อนลงทุนเล่นหุ้น

การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่งคั่งได้ในระยะยาว การเป็นผู้ถือหุ้นคือการได้สิทธิในการเป็น “เจ้าของบริษัท” ซึ่งนักลงทุนจะได้เป็นเจ้าของบริษัทตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นและประเภทของหุ้น

เพราะอะไรนักลงทุนถึงสนใจเล่นหุ้น?

นักลงทุนที่ถือหุ้นมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริษัทตามสิทธิของประเภทของหุ้นที่นักลงทุนถือ ต่อไปนี้คือสิทธิที่นักลงทุนมีตามประเภทของหุ้น:

 • สิทธิในการลงคะแนนในประชุม (Voting Rights): นักลงทุนที่ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัท อนุมัตินโยบาย และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
 • สิทธิในการรับประกันทางการเงิน (Dividend Rights): นักลงทุนที่ถือหุ้นสามารถรับประกันทางการเงินจากกำไรของบริษัทที่จ่ายเป็นเงินปันผล.
 • สิทธิในการรับประกันทางการเงินเมื่อบริษัทล่มสลาย (Liquidation Rights): นักลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเมื่อบริษัทถล่มลง หลังจากชำระหนี้ทุกรูปแบบ

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริษัททำให้นักลงทุนมีบทบาทในการส่งเสริมการบริหารบริษัทในทิศทางที่ตรงไปตามวัตถุประสงค์และความปรารถนาของพวกเขา การทำความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ

ก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น 

ควรดำเนินการตรวจสอบและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีความรู้และเสถียรภาพมากที่สุด ต่อไปนี้คือบางขั้นตอนที่สำคัญ

 1. ศึกษาเรื่องการลงทุนมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนและตลาดหุ้น การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน วิธีการทำความเข้าใจสถานการณ์ตลาด และสามารถอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลทางการเงิน
 2. วางแผนการลงทุน กำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ นำเสนอแผนการลงทุนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเข้าใจความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้
 3. วิเคราะห์บริษัท ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่น่าสนใจ รวมถึงประวัติ ภาพรวมของธุรกิจ, และผลประกอบการทางการเงิน
 4. ติดตามข่าวสารตลาด ติดตามข้อมูลตลาดประจำวัน ข่าวสารทางการเงิน และเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหุ้น
 5. รู้เทรนด์ทางเทคนิค ใช้การวิเคราะห์เทคนิคเพื่อทำความเข้าใจทิศทางของราคาหุ้น, การเคลื่อนไหวของตลาด และจุดที่สำคัญ
 6. สร้างพอร์ตโฟลิโอ แบ่งการลงทุนในหลายทาง หรือการกระจายพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยง
 7. รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหาคำแนะนำจากนักวิเคราะห์การลงทุนหรือที่ทำนายตลาด
 8. เตรียมตน มีเป้าหมายในการลงทุนและเตรียมตนทางด้านจิตวิญญาณให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด

การทำความเข้าใจลึกลงเกี่ยวกับตลาดหุ้น สุดท้ายนี้  การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ชนิดเดียวและควรกระจายความเสี่ยงพอร์ตด้วยสินทรัพย์ที่หลากหลาย  หากนักลงทุนสนใจลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนชัดเจน และมีความผันผวนต่ำ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นคืออะไรได้ที่นี่