Home » ธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือกับธนาคารกลางมาเลเซีย
ธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือกับธนาคารกลางมาเลเซีย

การจัดตั้ง QAB เป็นส่วนหนึ่งของแผนการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2068 เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกของอาเซียน เพื่อให้เศรษฐกิจของอาเซียนมีความเป็นอันหนึ่งและเสถียรภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ สนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกของอาเซียน QAB ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถาบันทางการเงินที่สนับสนุนในการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศในประเทศสมาชิกของอาเซียน

เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาค เสริมสร้างเศรษฐกิจอาเซียนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน QAB มีบทบาทในการช่วยสร้างเศรษฐกิจของอาเซียนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของภูมิภาค

คุณสมบัติของ QAB เพื่อเสถียรภาพของระบบการเงิน QAB ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญเพื่อให้ระบบการเงินมีความเสถียรและเชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงมีฐานะมั่นคงแข็งแกร่งและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความมั่นคงของประเทศ

สิทธิประโยชน์ของ QAB ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุญาตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อผูกพันของประเทศคู่เจรจา เพื่อให้เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความตกลงทวิภาคีนี้ถือเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการนำทางสู่การรวมตัวของภาคการเงินในอาเซียนตามกรอบ ABIF (ASEAN Banking Integration Framework) ซึ่งเป็นกรอบที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการรวมตัวของภาคการเงินในอาเซียน เพื่อให้มีการซื้อขายและการลงทุนที่เรียบเนียนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในระหว่างเวลาไม่นานมานี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารแห่งประเทศมาเลเซีย (BNM) ได้เปิดตัวนวัตกรรมด้านการชำระเงินผ่านรหัส QR Code ระหว่างสองประเทศในการทำธุรกรรมการเงิน เป็นครั้งแรกในประเทศเหล่านั้น

การเปิดตัวนวัตกรรมด้านการชำระเงินผ่าน QR Code นี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธปท. และ BNM ในด้านการชำระเงิน มันเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับผู้ใช้บริการทางการเงินในทั้งสองประเทศที่สามารถทำธุรกรรมการเงินในวงกว้างกว่า

โดยเฉพาะการชำระเงินที่สะดวกและรวดเร็วผ่านทางระบบ QR Code ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและได้รับความนิยมในปัจจุบัน การร่วมมือนี้ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคการเงินในภูมิภาค

และเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างพื้นที่การเงินร่วมกันในอนาคตของอาเซียน และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันกรอบ ABIF ไปสู่ความสำเร็จในอนาคต