Home » การเติบโตของหุ้น BDMS เพิ่มขึ้นมากกว่า 4%
การเติบโตของหุ้น BDMS เพิ่มขึ้นมากกว่า 4%

ในช่วงเช้าของวันที่ 6 มีนาคม 2567 ตลาดหุ้นไทยเปิดท่ามกลางความเศร้าสลดของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน เฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการระบาดของโรคระบาดที่ยังไม่สิ้นสุดของไวรัสโคโรนา

โดยในวันนี้ หุ้น BDMS หรือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงความแข็งแกร่งโดยการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการเพิ่มราคาขึ้นถึง 4.42% หรือเพิ่มขึ้นที่ 1.25 บาท ทำให้ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 29.50 บาทต่อหุ้น

บริษัท ฟินันเซีย ได้รายงานว่ามีคาดการณ์เมื่อกำไรของบริษัทไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 ที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และคาดการณ์ว่ารายได้จะทำสถิติสูงสุดใหม่ ซึ่งส่งผลให้การเติบโตของรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ระหว่าง 10-20% ในปี 2567 โดยมีการโต้รุ่งเพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เกิดจากผู้ป่วยต่างชาติที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่

เพิ่มเติมด้วยว่า การคาดการณ์รายได้น่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 10% ในช่วงปี 2567-2569 โดยมีเหตุผลมาจากการคำนวณเตียงเพิ่มขึ้นจาก 8,600 เตียงในปีที่ผ่านมา เป็น 9,300 เตียงในปี 2569 โดยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และจึงมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติของปี 2567 -2568 ขึ้นเป็น 14% และ 9% ตามลำดับ

ในปี 2566 บริษัทได้ตัดสินใจอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ด้วยอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น ทำให้มีเงินรวมทั้งสิ้น 11,124 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 บริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น

ทำให้มีเงินรวมที่จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 0.35 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับ 5,562 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ปันผล (XD) วันที่ 6 มีนาคม 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567

ในปี 2566, บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้รายงานผลการดำเนินงานที่น่ายอมเยาว์ โดยบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 14,375 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 14% จากปี 2565

โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่มากถึง 24,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2565 และรายได้จากการดำเนินงานรวมยิ่งโตขึ้นได้ยิ่งที่ 102,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2565