Home »  BTS ลดการถือหุ้นในสนามบินอู่ตะเภาลง 15%
BTS ลดการถือหุ้นในสนามบินอู่ตะเภาลง 15%

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ได้รายงานการขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยภายใต้เครื่องหมายยูทีบี จำกัด ในโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 จำนวน 15,000 หุ้น ในราคา 100 บาทต่อหุ้น

รวมมูลค่าทั้งหมดที่ขายไปให้กับบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ทั้งสิ้น 1,613,013.70 บาท ซึ่งมูลค่านี้เทียบเท่ากับสัดส่วน 15% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของยูทีบี

การขายหุ้นนี้มีผลกระทบต่อธุรกิจและการลงทุนของบริษัทได้มากๆ เนื่องจากบริษัทย่อยของ BTS นี้เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญในด้านการบิน โดยการที่ BTS ลดการถือหุ้นให้กับ BA ทำให้ BA เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้มากขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุนและการเจรจาทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทในอนาคต

นอกจากนี้ การขายหุ้นนี้ยังส่งผลกระทบต่อการลงทุนของ BTS เอง โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการสำคัญอาจมีผลต่อภาพลักษณ์และเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในบริษัท

อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นนี้อาจเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีสำหรับ BTS เนื่องจากสามารถเพิ่มความสัมพันธ์และพันธมิตรทางธุรกิจกับ BA ได้ ซึ่งอาจเป็นก้าวสำคัญที่จะเสริมสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต

หลังจากการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS กับบริษัทย่อยในรูปแบบของการขายหุ้นให้กับบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ภายใต้โครงการสนามบินอู่ตะเภา มีผลกระทบต่อสถานะของบริษัทย่อยทางธุรกิจและโครงสร้างองค์กรของ BTS เอง

เมื่อ BTS ลดการถือหุ้นในยูทีบีลงจาก 55% เป็น 40% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของยูทีบี ได้ทำให้ยูทีบีเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของ BTS แทน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงสร้างองค์กร

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่ได้ต้องประกาศตามกฎหมายของ ค. ท. หรือ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัทแม่และบริษัทย่อย โดยมีผลกับโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และการลงทุนในอนาคตของทั้งสองฝ่าย การวิเคราะห์และการจัดการสถานการณ์นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงในองค์กรและตลาดได้อย่างเหมาะสม

ในกรณีที่บริษัท BTS ทำการขายหุ้นให้กับบริษัทการบินกรุงเทพ โดยที่จำนวนหุ้นที่ขายไปไม่เข้าข่ายตามกฎหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ยังต้องการปฏิบัติตามกฎหมายและเสนอข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้

เมื่อคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้วและพบว่าไม่ได้เข้าข่ายตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทจะไม่ต้องรายงานสารสนเทศตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย